Monday, 21 January 2013

GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE-TRICHY.14: துணை இயக்குனர் , ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின் நெஞ்சார்...

GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE-TRICHY.14: துணை இயக்குனர் , ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின் நெஞ்சார்...: தமிழக அரசு தொழிற்பயிற்சி மாணவர்களுக்கும்  அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களுக்கும்  அனைத்து சிறப்பு சலுகைகளும்  வழங்கிய  மாண்பும...

No comments:

Post a Comment